Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Nezabludivost Svetog pisma

Kategorija: Pismo i Predaja

U ovom kratkom tekstu pokušat ćemo dati odgovor na sljedeće pitanje: „Je li Sveto pismo oslobođeno zablude u svim stvarima o kojima govori, ili samo o nekima?“ Malo oštrije formulirano, isto pitanje može se postaviti i na ovaj način: „Je li moguće da Sveto pismo sadržava jednu ili više zabluda?“

Prije nego pokušamo dati odgovor, potrebno je napraviti pojmovnu analizu istine o kojoj se radi kad govorimo o poruci sv. Pisma. Tako s obzirom na predmet stvari, razlikujemo tvrdnje ili činjenice koje mogu biti sljedeće naravi:

a) teološke (npr. spasenje je rezultat suradnje Božje milosti i čovjekove slobodne volje)

b) povijesne (npr. četrdesetogodišnje lutanje Izraela pustinjom nakon izlaska iz Egipta)

c) znanstvene (npr. svijet ima početak u vremenu)

I upravo tu nalazimo glavni spor oko stvari, što se ponekad ne uvažava ova pojmovna razlika, te se govori o istini ili nezabludivosti sv. Pisma vrlo apstraktno i općenito, što otvara prostor pogrešnim tumačenjima. Ili drugim riječima, možemo dodati još jedno kontroverzno pitanje: ,,Je li Sveto pismo nezabludivo samo kad govori o teološkim (vjerskim i moralnim) istinama, ili pak i o povijesnim i znanstvenim?”

A odgovor na ovo pitanje potražit ćemo na jedinom mjestu gdje ga se uopće može naći: u autoritativnim izričajima učiteljstva Katoličke crkve.

Dokument posljednjeg održanog općeg ekumenskog sabora, Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi „Dei Verbum“ (II. Vatikanski sabor, 18. XI. 1965.) dotakao je i ovo pitanje. Pozivajući se na riječi koje je sv. Pavao uputio Timoteju (2 Tim 3, 16-17), ovaj Sveti Sabor je izjavio:

Budući da sve ono, dakle, što nadahnuti pisci ili hagiografi izjavljuju valja držati izjavljenim od Duha Svetoga, mora se dosljedno ispovijedati da knjige Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu koju htjede Bog da radi našeg spasenja bude zapisana u Svetom pismu. [1]

Ovu izjavu moguće je razumjeti na dva potpuno različita i komplementarna načina:

A. Knjige Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu u svim stvarima o kojima govore i ta istina je zapisana radi našega spasenja.

B. Knjige Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu samo onda kada govore o onim stvarima koja su zapisane radi našega spasenja.

Jezična egzegeza originalnog teksta također nam ne omogućava razlučiti kojemu se od ova dva tumačenja prikloniti [2] – nije jasno da li se izraz „nostrae salutis causa“ odnosi na sve što je napisano („omne id“), ili samo na istine koje su zapisane radi našeg spasenja („veritatem, quam“).

Liberalni i progresivni teolozi (navedimo samo neke: Edward Schillebeeckx, Hans Küng, Raymond E. Brown, itd.) ovu izjavu Svetog Sabora jednodušno su prihvatili u tumačenju (B), smatrajući da im ona daje za pravo dovesti u sumnju nezabludivost Svetog pisma kada nam ono govori o stvarima koje se tiču povijesne istine ili imaju neke implikacije na pitanja kojima se bavi prirodoslovna znanost.

Osim što ovo tumačenje ima očitu slabost, jer se automatski postavlja pitanje kako i tko određuje što je u Svetom pismu zapisano radi našega spasenja, a što ne (upravo odlazak u tu krajnost dovela je herezijarha Hans Künga na to da posumnja u Isusovo tjelesno uskrsnuće [3]), ono nema nikakvo uporište u Tradiciji i izjavama Učiteljstva koje su prethodile Drugom vatikanskom saboru.

Papa Benedikt XVI. u svom obraćanju Rimskoj kuriji iz 2005. godine [4], istom onom u kojem je osudio „hermeneutiku diskontinuiteta i rascjepa“ u odnosu na pretkoncilsko Učiteljstvo, posebno se osvrnuo i na pitanje tumačenja Svetog pisma. Papa je tom prilikom osudio ekskluzivitet povijesno-kritičke metode interpretacije Biblije, koji se kao takav protivi interpretaciji koja proizlazi iz vjere Crkve [5]. Prema tome, jedino što nam preostaje učiniti kako bismo razlučili koje je od dva predložena tumačenja sporne izjave točno, jest potražiti ranije izjave Učiteljstva po tom pitanju i prigrliti ono tumačenje koje je u skladu i u kontinuitetu sa prethodnim izjavama Učiteljstva.

Osim toga, i pored ove hermeneutske postavke koja daje načelni pogled na stvar, mi imamo i izričiti dokaz da je ovaj konkretni izričaj potrebno tumačiti u svjetlu prethodnih učiteljskih proglasa, i to u samom tekstu. Naime, u bilješci koja stoji neposredno uz ovaj odlomak, nalazimo referencu na dvije papinske enciklike: Providentissimus Deus i Divino afflante Spiritu [6], koje uz ostale relevantne papinske izjave, donosimo u nastavku.

Papa Lav XIII., enciklika Providentissimus Deus (1893):

Potpuno je neprihvatljivo ograničavati nadahnuće samo na neke dijelove Svetog pisma, ili pak prihvatiti da je sam sveti pisac pogriješio. [7]

Papa sv. Pio X. u doktrinalnom pismu Lamentabili Sane (1907) osuđuje sljedeću tvrdnju:

Božansko nadahnuće se ne proteže na čitavo Pismo tako, da bi svi njegovi dijelovi bili sigurni od svake zablude.[8]

Papa Benedikt XV., enciklika Spiritus Paraclitus (1920):

Mišljenja se nekih modernih pisaca, koji unose razliku između prvotnog ili vjerskog i drugotnog ili svjetovnog sadržaja Pisma, nipošto ne nalazi u tim granicama; oni naime kažu da se samo nadahnuće odnosi na sve izreke, štoviše i na pojedine riječi Pisma, ali učinke nadahnuća, u prvom redu izuzeće od zabluda i potpunu istinu, smanjuju i sužavaju samo na prvotni ili vjerski sadržaj. Njihovo je naime mišljenje: Bog nas je u Pismu želio poučiti samo o onom što spada na vjeru; ostalo pak, što spada na svjetovne znanosti i što objavljenim istinama služi kao nekakvo izvanjsko odijelo, Bog samo dozvoljava i prepušta piščevoj slabosti (…) Potpuno je neprihvatljivo ili nadahnuće ograničiti samo na neke dijelove sv. Pisma, ili dozvoliti tvrdnju da se sam sveti pisac prevario.[9]

Papa Pio XII., u enciklici Divino Afflante Spiritu citira i utvrđuje nauk Lava XIII:

Potpuno je neprihvatljivo nadahnuće ograničavati samo na neke dijelove Svetog Pisma, ili pak prihvatiti da je sam sveti pisac pogriješio. [10]

Isti papa u enciklici Humani Generis (1950) osuđuje sljedeću tvrdnju:

Nepogrješivost svetog Pisma odnosi se samo na one sadržaje koji govore o Bogu, o ćudorednim i religijskim stvarima. [11]

Ove izjave samo su mali dio ukupnog korpusa nauka Crkve o ovom pitanju. Čitatelj koji je posebno zainteresiran za ovu temu, svakako bi trebao pročitati navedene dokumente u cijelosti, a u njima će pronaći i reference za daljnje istraživanje. Međutim, i samo ove navedene izjave su dovoljne da nam bez ikakve sumnje pomognu razriješiti dilemu o ispravnom tumačenju sporne izjave iz konstitucije Dei Verbum, kao i naći odgovor na pitanje postavljeno na početku članka.

Na osnovi svega rečenog možemo dakle zaključiti: sve knjige Svetog pisma sadržavaju istinu bez primjese ikakve zablude, i to bez obzira na to govore li o stvarima koje se izravno tiču vjere i morala, ili o nekim drugim sadržajima (povijesnim ili znanstvenim [12]). To je upravo nužno jer, kad bismo ograničili nadahnuće na teološke istine, upali bismo u raskorak s temeljnom istinom kršćanske vjere – da je Riječ tijelom postala, i da je kršćanstvo, za razliku od poganskih mitova, objavljena i povijesno utemeljena religija. Tada bi se, kao što smo naveli, pitanje što jest, a što nije povijesno ili znanstveno nužno za teološku istinu, prepustilo subjektivnim dojmovima pojedinaca, i tako oduzelo objektivnog temelja kršćanskoj religiji.

I to je, prema teološkom konsenzusu tradicionalne katoličke teologije, nauk de fide divina et catholica. [13]

A tko ne prihvaća da su sve knjige Pisma, sa svim svojim dijelovima, svete i kanonske, ili tko niječe da su one od Boga nadahnute: neka bude izopćen (anathema sit). [14]

Lucas Ioannes
lucas.ioannes@gmail.com


1 Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi „Dei Verbum“ (II. Vatikanski sabor, 18. XI. 1965.), III. poglavlje, točka 11. Izvor: http://crkvenidokumenti.blogspot.com/2008/12/dogmatskakonstitucijaoboanskoj.html

2 Izvornik glasi: Cum ergo omne id, quod auctores inspirati seu hagiographi asserunt, retineri debeat assertum a Spiritu Sancto, inde Scripturae libri veritatem, quam Deus nostrae salutis causa Litteris Sacris consignari voluit, firmiter, fideliter et sine errore docere profitendi sunt.

3 Ovo je možda najdramatičniji primjer toga dokle sumnja u povijesnu nezabludivost Svetog pisma može dovesti, iako postoji i pregršt manje dramatičnih primjera koji u konačnici dovode u sumnju istinitost povijesnog izvještaja danog u Evanđeljima i Djelima apostolskim, čak i unatoč tome što je Dei Verbum eksplicitno utvrdio njihov povijesni značaj: Sveta Majka Crkva čvrsto je i s najvećom postojanošću držala i drži da četiri navedena Evanđelja, kojih povijesnost bez sustezanja tvrdi, vjerno predaju ono što je Isus, Sin Božji, dok je živio među ljudima, za njihovo vječno spasenje zaista učinio i učio sve do dana kad je bio uzet (usp. Dj 1, 1-2). (točka 19)

4 Obraćanje Njegove Svetosti pape Benedikta XVI Rimskoj kuriji, 22. prosinca 2005 (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_en.html)

5 Innanzitutto occorreva definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne; ciò riguardava, del resto, non soltanto le scienze naturali, ma anche la scienza storica perché, in una certa scuola, il metodo storico-critico reclamava per sé l’ultima parola nella interpretazione della Bibbia e, pretendendo la piena esclusività per la sua comprensione delle Sacre Scritture, si opponeva in punti importanti all’interpretazione che la fede della Chiesa aveva elaborato.

7 Denzinger-Hünermann (DH) 3291

8 DH 3411

9 DH 3652

11 DH 3887

12 Kad govorimo o ovom pitanju koje je često predmet nerazumijevanja s obzirom na značenje pojedinih znanstvenih tvrdnji koje nalazimo u sv. Pismu, valja stvar sagledati pod vidom cjelovite interpretacije tekstova, imajući na umu poglavito stvarnu nakanu autora i vrstu govora koju on koristi. O tom važnom pitanju, zbog njegove opsežnosti, bit će riječi na drugome mjestu.

13 Michaele Nicolau – Ioachim Salaverri, Sacrae theologiae summa, sv. I., Madrid, 1959., str. 1079.-1082.; Više o teološkim kvalifikacijama: http://iteadthomam.blogspot.com/2007/04/fundamental-theology-2-notae-theologic.html

14 Prvi Vatikanski Sabor, Dogmatska konstitucija Dei Filius o katoličkoj vjeri, poglavlje 2, kanon 4.

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.